DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności strony internetowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na m.in. niezgodności i wyłączenia wymienione poniżej:

  • treść jest rozróżnialna w zakresie kontrastu na stronie;
  • dostosowano wersji strony na urządzenia mobilne.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zastosowano konsekwentną nawigację po stronie;
  • treść oraz obsługa interfejsu użytkownika jest zrozumiała i czytelna;
  • treść jest rozróżnialna w zakresie wielkości czcionki na stronie.
  • na stronie internetowej można używać większości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p.o. dyrektor szkoły Anna Kucharska szkolaprzyteatralnej@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 672120867. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile jest zlokalizowana przy ul. Teatralna 1, 64-920 Piła.

Szkoła składa się z 2 budynków - budynek szkoły i budynek sali sportowej. Dostępność architektoniczna jest zapewniona do budunku hali sportowej oraz na parter budynku szkoły przy pomocy podjazdu od strony wejści usytuowanego przy sali sportowej.

Budynek ma dwa wejścia, z których jedno zlokalizowane jest strony od ulicy Teatralnej, a drugie od strony boiska szkolnego. Przy wejściu jest stopień. Jest to budynek 3-piętrowy. Osoby niepełnosprawne, mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły.

W budynku brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów wewnątrz budynku do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni dla wózków inwalidzkich.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Parking znajduje się przy budynku szkoły od strony ulicy Teatralnej.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku szkoły (jest zakaz wprowadzania psów, ale nie dotyczy wejścia z psem asystującym).

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji
(e-mail: szkolaprzyteatralnej@gmail.com, tel. 672120867). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia szkoła zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje

Brak

Metryka
  • data utworzenia strony: 27-12-2021 | 12:20
  • data ostatniej modyfikacji: 28-12-2021 | 13:01