ORGAZNIZACJA ZSpT

STATUS PRAWNY

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Pilski.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

ORGANIZACJA

III Liceum Ogólnokształcącego w Pile.

Technikum nr 2 w Pile.

Branżowa Szkoły I stopnia nr 2 w Pile.

Branżowa Szkoły II stopnia nr 2 w Pile.

Szczegółowy opis organizacji zespołu zawierają STATUTY SZKOŁY.

PRZEDMIOT DZIAŁĄNIA I KOMPETENCJE

Organami szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

Szczegółowy opis działań szkoły oraz kompetencji organów określają STATUTY SZKOŁY.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK SZKOŁY

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego.

Jest jednostką organizacyjną Powiatu Pilskiego.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z organem prowadzącym.

Szkoła użytkuje nieruchomość przy ul. Teatralnej 1.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ORAZ SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Szkoła prowadzi:

 • księgę uczniów,
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestry księgowe,
 • rejestr korespondencji,
 • archiwum szkolne.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły.

Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły.    

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 – 920 Piła   

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 7.30 - 15.30.

Metryka
 • data utworzenia strony: 27-12-2021 | 12:21
 • data ostatniej modyfikacji: 28-12-2021 | 13:45