RODO

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

IMIĘ: Krystyna
NAZWISKO: Górzna
ADRES E-MAIL:

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu  danych  osobowych w Zespole Szkół przy Teatralnej w  Pile

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje:

1. Administrator  danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań szkoły jest Zespół Szkół przy Teatralnej  w Pile, a  w zakresie zadań przypisanych bezpośrednio Dyrektorowi - Pani Anna Kucharska.

Dane adresowe: Zespół Szkół przy Teatralnej  w Pile, 64-920 Piła, ul. Teatralna 1.

2. Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną: .; pisemnie: adres siedziby Administratora danych. 
 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
- w celu procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia (podstawa z art. 6 ust.1 lit.a,b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL 119, s/1) - dalej RODO
- w celach archiwalnych (dowodowych) i będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO);
- w celu monitorowania obiektu (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych).

4. Dane osobowe wynikające z realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

5. Dane przetwarzane w pozostałych celach będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

9.Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, innym podmiotom publicznym podczas realizacji wydarzeń kulturalnych, z którymi współpracujemy. Do danych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka
  • data utworzenia strony: 27-12-2021 | 12:22
  • data ostatniej modyfikacji: 28-12-2021 | 13:02