Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (postępowanie 5/2023)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania 5/2023 p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę nowego aparatu sterowanego komputerowo do podawania znieczuleń miejscowych do gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile wraz z jednorazowymi końcówkami do znieczulenia.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 5/2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego aparatu sterowanego komputerowo do podawania znieczuleń miejscowych do gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile wraz z jednorazowymi końcówkami do znieczulenia.

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (postępowanie 4/2023)

Dotyczy postępowania 4/2023 p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni związanej z edukacją ekologiczną, w ramach zadania II.1. i II.2. harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia pn. „Zielona pracownia w Zespole Szkół przy Teatralnej w powiecie pilskim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Metryka

Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego 4/2023

Dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, w związku z punktem IV.9 ppkt. 2 zapytania ofertowego ZSpT.261.8.2023 z dnia 27 lipca 2023 r., zmienia pozycję nr 14 w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) oraz załączniku nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Zmianie podlega ilość przedmiotów zamówienia.
Przed zmianą ilość - 7 szt.
Po zmianie ilość - 1 kpl.

W związku z zaistniałą zmianą Zamawiający udostępnia wraz z niniejszym ogłoszeniem poprawiony załącznik nr 1 - formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 4/2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni związanej z edukacją ekologiczną, w ramach zadania II.1. i II.2. harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia pn. „Zielona pracownia w Zespole Szkół przy Teatralnej w powiecie pilskim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Metryka

Informacja o odrzuceniu oferty i anulowaniu postępowania (postępowanie nr 3/2023)

Dotyczy postępowania p.n.:

1. Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni związanej z edukacją ekologiczną w ramach zadania II.1. i II.2. harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia pn. „Zielona pracownia w Zespole Szkół przy Teatralnej w powiecie pilskim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Działając na podstawie Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto, Zamawiający informuje, że:
1) W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Dwie oferty przekroczyły wysokość środków zaplanowanych w budżecie na realizację zadania. Pozostałe dwie odrzucono z uwagi na:
- nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie opisów wszystkich oferowanych produktów, celem weryfikacji ich zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - 1 oferta;
- zaoferowanie przedmiotów zamówienia nieodpowiadających wymaganiom określonym w specyfikacji postępowania - 1 oferta.
2) W związku z odrzuceniem wszystkich ofert niniejsze postępowanie zostaje anulowane.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (postępowanie 2/2023)

Dotyczy postępowania 2/2023 p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu w ramach zadania II.3. harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia pn. „Zielona pracownia w Zespole Szkół przy Teatralnej w powiecie pilskim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Metryka

Pytanie do zapytania ofertowego 3/2023

Dotyczy zapytania ofertowego 3/2023

Pytanie w załączniku.

Odpowiedź

Dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, w odpowiedzi na Państwa zapytanie odnośnie specyfikacji przedmiotów zamówienia odnoszących się do zapytania ofertowego Nr ZSpT.261.7.2023 informuje, że specyfikacja została sporządzona w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W sytuacji tożsamych produktów, ich specyfikacja jest jednakowa. Formularz ofertowy dołączony do zapytania ofertowego jasno wskazuje jakie pozycje oraz ilości winni Państwo zaoferować. W przypadku chęci złożenia przez Państwa oferty, jej wzór winien być tożsamy z załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego Nr ZSpT.261.7.2023.
Z uwagi na szybką odpowiedź na Państwa zapytanie jak również krótki okres realizacji projektu, nie znajdujemy podstaw do przedłużenia terminu składania ofert.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 3/2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni związanej z edukacją ekologiczną, w ramach zadania II.1. i II.2. harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia pn. „Zielona pracownia w Zespole Szkół przy Teatralnej w powiecie pilskim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 2/2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach zadania II.3. harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia pn. „Zielona pracownia w Zespole Szkół przy Teatralnej w powiecie pilskim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (postępowanie 1/2023)

Dotyczy postępowania 1/2023 p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu w ramach zadania I.1. harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia pn. „Zielona pracownia w Zespole Szkół przy Teatralnej w powiecie pilskim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 1/2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach zadania I.1. harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia pn. „Zielona pracownia w Zespole Szkół przy Teatralnej w powiecie pilskim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania 11/2022 p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów stomatologiacznych na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania 10/2022 p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów stomatologiacznych na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Pytanie do zapytania ofertowego 10/2022

Dotyczy zapytania ofertowego 10/2022

Pytanie

Proszę o sprecyzowanie jaki dokładnie ma być zaproponowany produkt leczniczy (kolor zielony) jaki Państwo stosują do systemu The Wand  w zapytaniu ofertowym  sprawie ZSpT.261.11.2022.

Odpowiedź

W zapytaniu ofertowym ZSpT.261.11.2022 chodzi o końcówki z igłą 30G 1/2” (0,3 × 13 mm) - zielone kompatybilne z systemem The Wand.

Metryka

Zapytanie ofertowe 11/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów stomatologicznych na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 10/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów stomatologicznych na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania 9/2022 p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę projektorów do Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile stanowiących pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu "Aktywna tablica".

Pliki do pobrania

Metryka

Pytania do zapytania ofertowego 9/2022

Pytania do zapytania ofertowego 9/2022

Dotyczy zapytania ofertowego 9/2022

Pytania

Czy do projektorów potrzebują państwo uchwytów?
Czy szkoła Posiada uchwyty do ich zamontowania?
Czy można prosić o wydłużenie terminu składania ofert

Odpowiedź

Dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w odpowiedzi na Państwa zapytanie informuje, że wszystkie warunki zawarte są w specyfikacji zamówienia, w związku z tym szkoła nie zamawia uchwytów do zamontowania projektorów. Zapytanie ofertowe dot. zakupu projektorów jest udostępnione po raz kolejny dlatego nie ma podstaw do przedłużenia terminu składania ofert.

Metryka

Zapytanie ofertowe 9/2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa projektorów do Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile stanowiących pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu "Aktywna tablica".

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o odrzuceniu oferty

Dotyczy postępowania p.n.:

Udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawa projektorów do Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile stanowiących pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu "Aktywna tablica".

Pliki do pobrania

Metryka

Pytanie do zapytania ofertowego 8/2022

Dotyczy zapytania ofertowego 8/2022

Pytanie

Czy zamawiający potwierdza, że projektor musi posiadać kontrast typowy 22000:1 a nie 20000;1? 
Lub wyrazi zgodę na udział w postępowaniu projektora o kontraście 20000:1, spełniającego  wszystkie pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Wymagania dotyczące projektorów, zawarte w zapytaniu ofertowym nr ZSpT.261.9.2022 są wymaganiami minimalnymi. Oferta złożona winna zawierać wszystkie minimalne lub wyższe wymagania odnoszące się do oferowanego przez Państwa sprzętu. W innym przypadku zgodnie z pkt. IV.10.2 zapytania ofertowego „Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia nieodpowiadający wymaganiom określonym w specyfikacji postępowania”.

Metryka

Zapytanie ofertowe 8/2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa projektorów do Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile stanowiących pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu "Aktywna tablica".

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania 7/2022 (ZSpT.261.8.2022) p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup i instalację systemu monitoringu w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Pytania 1 i 2 do zapytania ofertowego 7/2022

Dotyczy zapytania ofertowego 7/2022 (ZSpT.261.8.2022)

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie ilości urządzeń do montażu a w szczególności podpunktu „G”

Odpowiedź 1.

Odpowiadając na Państwa zapytanie dotyczące zapytania ofertowego 7/2022 (ZSpT.261.8.2022) informuje, że zapytanie ofertowe na zakup i instalację systemu monitoringu dotyczy montażu 10 kamer wewnętrznych i 3 kamer wewnętrznych. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego w ust. 2 pkt G został zmieniony pismem nr ZSpT.261.8.1.2022 z dnia 17 maja 2022 roku i został udostępniony na stronie BIP jednostki. 

Pytanie 2.

Proszę o informację odpowiedź na pytanie w postępowaniu na: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile:

W związku z faktem, iż kamera tubowa o zaproponowanych przez Państwa parametrach nie jest już dostępna u dystrybutorów, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie kamery o parametrach podanych w załączonej karcie katalogowej.

Odpowiedź 2.

Odpowiadając na Państwa zapytanie dotyczące zapytania ofertowego 7/2022 (ZSpT.261.8.2022) informuje, że zaproponowany przez Państwa produkt musi być o parametrach równoważnych lub lepszych od ujętych w specyfikacji zapytania ofertowego.

Metryka

Sprostowanie do zapytania ofertowego 7/2022

Sprostowanie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego 7/2022.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 7/2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja systemu monitoringu w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dostawa materiałów na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 6/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 5/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty

Dotyczy postępowania p.n.:

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę lakieru do profilaktyki stomatologicznej na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 8/2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa projektorów do Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile stanowiących pomoce dydaktyczne w rmach rządowego programu "Aktywna tablica".

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Metryka

Pytanie 1 do zapytania ofertowego 4/2022

Dotyczy zapytania ofertowego 4/2022 (ZSpT.261.4.2022)

Pytanie 1.

Proszę o informację czy serwis klimatyzatora w okresie gwarancji jest wliczony w kwotę oferty czy będzie na to osobna umowa? Przypomnę, że jeżeli gwarancja trwa 36 miesięcy to na ten okres przypada 6 serwisów.

Odpowiedź.

Odpowiadając na Państwa zapytanie dotyczące zapytania ofertowego 4/2022 (ZSpT.261.4.2022) informuję, że serwis klimatyzatora w okresie gwarancji powinien zostać wliczony w kwotę oferty.

Metryka

Zapytanie ofertowe 4/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 3/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lakieru do profilaktyki stomatologicznej na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania p.n.:
O udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2022 w trybie zapytania ofertowego na zadanie dotyczące projektu „Teatralna stawia na zawodowców” - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 polegającego na dostawie 1 drukarki 3d, 2 skanerów 3d, materiałów eksploatacyjnych do obróbki wydruków 3d (filamenty), 1 skanera poligraficznego, poligraficznych przyrządów kontrolno - pomiarowych, 1 dysometru refleksyjnego, 1 aparatu fotograficznego do pracowni drukarskiej w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 2/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 drukarki 3d FFF, 2 skanerów 3d, materiałów eksploatacyjnych do obróbki wydruków 3d (filamenty), 1 skanera poligraficznego, poligraficzne przyrządy kontrolno-pomiarowe, 1 densytometru refleksyjnego, 1 aparatu fotograficznego do pracowni drukarskiej w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile  w ramach projektu "Teatralna stawia na zawodowców"- poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Metryka

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie p.n. Dostawa sprzętu do pracowni drukarskiej w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile w ramach projektu "Teatralna stawia na zawodowców"- poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ze względu na brak wpływu ofert.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 1/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 drukarki 3d FFF, 2 skanerów 3d, materiałów eksploatacyjnych do obróbki wydruków 3d (filamenty), 1 skanera poligraficznego, poligraficzne przyrządy kontrolno-pomiarowe, 1 densytometru refleksyjnego, 1 aparatu fotograficznego do pracowni drukarskiej w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile  w ramach projektu "Teatralna stawia na zawodowców"- poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Metryka

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plany postępowań o udzielenie zamówień.

Pliki do pobrania

Metryka
  • data utworzenia strony: 27-12-2021 | 12:23
  • data ostatniej modyfikacji: 27-12-2021 | 12:23